Destituirea administratorului insolvabilității/lichidatorului debitorului insolvabil

Articolul 63 alin. (1) din Legea insolvabilitățății 149/2012 relevă că, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul şi administratorul provizoriu (denumiţi în continuare administrator) sînt persoane fizice desemnate de către instanţa de insolvabilitate să exercite atribuţiile prevăzute de lege în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procedura de restructurare a debitorului.

Administratorul insolvabilității își desfășoară activitatea sub supravegherea adunării creditorilor conform art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea insolvabilității 149/2012.

Procedura și temeiurile de destituire a administratorului/lichidatorului sunt prevăzute în art. 71 din Legea insolvabilității 149/2012.

În acest sens, conform art.71 din Legea insolvabilității 149/2012, la cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor, a administrației publice centrale de specialitate sau autorităţilor administraţiei publice locale (în cazul intentării procesului de insolvabilitate în privinţa întreprinderii de stat care a fost fondată de către organul central de specialitate sau a întreprinderii municipale care a fost fondată de autoritatea administraţiei publice locale, sau a întreprinderii în al cărei capital statutar statul deţine mai mult de 35% din pachetul de acţiuni), sau din oficiu, instanţa de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din motive întemeiate, inclusiv dacă acesta:

  • nu îndeplineşte condiţiile privind indicatorii de performanţă; sau
  • depăşeşte sau nu respectă atribuţiile ce îi revin prin prezenta lege, încalcă legislaţia; sau
  • se află în conflict de interese cu orice parte în proces; sau
  • cade sub incidenţa prevederilor de incompatibilitate şi/sau a restricţiilor prevăzute de lege; sau
  • se află în procedură de lichidare sau de insolvabilitate.

Respectiv, în cazul inițierii procedurii de destituire a administratorului pe motiv de neîntrunire a condițiilor de performanță sau pentru neexecutarea atribuțiilor legale, procedura de destituire trebuie precedată, în mod obligatoriu, de prezentarea unor rapoarte de activitate de către administrator cu referire la încălcările sesizate de creditori sau instanța de judecată, atunci cînd destituirea se examinează din oficiu.

Interesele creditorilor în procedura de insolvabilitate sunt asigurare de Adunarea creditorilor, sau Comitetul creditorilor care supraveghează activitatea acestuia, or la destituirea lichidatorului, instanța de insolvabilitate urmează să solicite poziția acestora vizavi de respectarea atribuțiilor de serviciu de către lichidator, întrucît Adunarea creditorilor, Comitetul creditorilor sunt organelor de conducere a societății insolvabile. Solicitarea opiniei Adunării creditorilor și/sau a Comitetului creditorilor este imperios necesară atunci cînd, ca motiv de destituire, se invocă neîndeplinirea indicatorilor de performanță sau nerespectarea atribuțiilor legale ale lichidatorului, oportunitatea cărora se examinează de către Adunarea Creditorilor nu de către instanța de judecată.

Mai mult ca atît, este de notat faptul că încălcarea de către lichidator a atribuțiilor prevăzute de lege urmează să se soldeze cu prejudicii cauzate societății insolvabile și să întrunească elementele constitutive ale răspunderii parimoniale, probate prin rapoarte financiare, hotărârile Adunării creditorilor, or destituirea lichidatorului din funcție din cauza unor încălcări formale nu poate fi o măsură proporțională și necesară dacă organele de supraveghere nu au înaintat nici o obiecție pe marginea activității acesteia (a se vedea decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2rc-996/16 din 14 decembrie 2016).

Or încălcarea obligațiilor de serviciu de către administrator ca temei de destituire a acestuia urmează să fie de o natură, astfel, încît, să fie asigurată proporționalitatea dintre interesul creditorilor și gravidatea încălcării care împiedică în continuare exercitării administrării societății insolvabile.