Lichidatorul debitorului insolvabil poate fi destituit de instanța de insolvabilitate, din oficiu, doar pentru încălcări grave

Curtea de Apel Chișinău a examinat și a admis recursul depus împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău sediul Central prin care instanța de insolvabilitate, din oficiu, a destituit lichidatorul, invocînd asupra încălcarii sistematice de către acesta a obligațiilor stabilite de Legea insolvabilității 149/2012. Curtea a reținut ca fiind eronată constatarea instanței de insolvabilitate precum că lichidatorul nu … Continue reading Lichidatorul debitorului insolvabil poate fi destituit de instanța de insolvabilitate, din oficiu, doar pentru încălcări grave

Ce este medierea?

Metodele de soluționare alternativă a conflictelor constituie un complex de modalități privind soluționarea amiabilă, cu consimțămîntul părților, a unor conflicte apărute între părți, facilitate sau gestionate de un terț competent să aplice metodele respective și cu aplicarea tehnicilor aprobate de către acesta. Rezolvarea alternativă a conflictelor a luat amploare odată cu constatarea ineficienței mijloacelor clasice … Continue reading Ce este medierea?

Destituirea administratorului insolvabilității/lichidatorului debitorului insolvabil

Articolul 63 alin. (1) din Legea insolvabilitățății 149/2012 relevă că, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul şi administratorul provizoriu (denumiţi în continuare administrator) sînt persoane fizice desemnate de către instanţa de insolvabilitate să exercite atribuţiile prevăzute de lege în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procedura de restructurare a debitorului. Administratorul insolvabilității își desfășoară activitatea sub … Continue reading Destituirea administratorului insolvabilității/lichidatorului debitorului insolvabil

Problematica aplicării art. 5 alin. (9) din Legea insolvabilității 149/2012

Conform prevederilor art. 5 alin. (9) din Legea insolvabilității dispoziţiile privind incompatibilitatea nu sînt aplicabile instanţei de insolvabilitate care pronunţă succesiv hotărîri în acelaşi dosar de insolvabilitate, cu excepţia rejudecării după casarea hotărîrii în recurs. Este de menționat că la aplicarea în practică, de către instanțele de insolvabilitate, a normei precizate supra se atestă dificultăți … Continue reading Problematica aplicării art. 5 alin. (9) din Legea insolvabilității 149/2012

Unele particularități ale răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil pentru ținerea contabilității fictive și/sau contrare legii

Aplicarea instituției răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil a luat amploare odată cu intrarea în vigoare a Legii Insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Analiza acestei instituții reprezintă interes practic sub aspectul identificării condițiilor de aplicabilitate, a elementelor de probațiune, a procedurii de judecare a cauzelor cît și asupra naturii … Continue reading Unele particularități ale răspunderii subsidiare a membrilor organelor de conducere a debitorului insolvabil pentru ținerea contabilității fictive și/sau contrare legii

Opțiunile debitorului împotriva căruia este admisă spre examinare o cerere introductivă

  Potrivit prevederilor art. 2 din Legea Insolvabilității 149/2012, insolvabilitatea este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a îşi onora obligaţiile de plată. Aceasta este  constatată prin act judecătoresc de dispoziţie. Procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cererii  de intentare a procesului de insolvabilitate, numită cerere introductivă. Dreptul de a depune cererea introductivă … Continue reading Opțiunile debitorului împotriva căruia este admisă spre examinare o cerere introductivă

Creanțele persoanelor juridice rezultate din contractele de investiție. În ce categorie urmează a fi validate?

La 06 septembrie 2018, prin decizia Nr. 95, Curtea Constituțională a examinat excepția de neconstituționalitate declarată asupra art. 50 (2) lit. c) din Legea Insolvabilității 149/2012. Obiect al excepției de neconstituționalitate a constituit textul „creanțelor persoanelor fizice, născute din contracte de investire în construcția de locuințe” din articolul 50 alin. (2) lit. c) din Legea … Continue reading Creanțele persoanelor juridice rezultate din contractele de investiție. În ce categorie urmează a fi validate?

Răspunderea subsidiară. În ce condiții se aplică?

Conform prevederilor art. 9 (2) din Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007 asociații nu răspund pentru obligațiile societății. Or, din momentul înregistrării de stat, persoana juridică se consideră constituită și dobîndește personalitate juridică. Însă, o excepție de la această regulă generală este instituită de Legea Insolvabilității nr. … Continue reading Răspunderea subsidiară. În ce condiții se aplică?

Unele repere privind confiscarea specială în dreptul vamal

Evoluția iminentă a sistemului juridic din Republica Moldova si tendința asocierii acesteia cu Uniunea Europeana reprezintă două considerente importante ce condiționează o meditație profundă asupra instituțiilor de drept penal și rolului lor în sistemul legislativ contemporan.Una din aceste instituții este confiscarea specială, aplicată în dreptul vamal, în special în cazul infracțiunii de contrabandă. Vazută inițial … Continue reading Unele repere privind confiscarea specială în dreptul vamal

Administratorul statutar nu poate fi poprit…

Poprirea poate fi înființată doar față de terț, iar administratorul statutar nu este străin de debitorul insolvabil și nu poate fi subiect al popririi. Constatarea îi aparține Curții Supreme de Justiție și este expusă în decizia de admitere a recursului, în cauza civilă intentată la cererea de validare a poprii  înaintată de lichidatorul SRL ”Policonstructor” față de … Continue reading Administratorul statutar nu poate fi poprit…